พื้นที่ให้บริการ
1.แถบแดง ร้านละ 80 บาท
2.แถบเขียว ร้านละ 160 บาท
3.แถบเหลือง ร้านละ 240 บาท